Algemene voorwaarden Keyplan

(kvknr: 58733000)

Algemene bepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Keyplan gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten en door haar met de Klant overeengekomen leveringen en diensten van welke aard dan ook.

Totstandkoming, duur en beëindigingovereenkomst
De overeenkomst start automatisch na ontvangst van de betaling. De duur van de overeenkomst is één jaar. De overeenkomst wordt jaarlijks automatisch voor de duur van 1 jaar verlengd. Indien de software niet tijdig wordt betaald behouden wij het recht uw toegang tot Keyplan te beëindigen. Ieder der partijen kan deze overeenkomst geheel of in gedeelten met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen wanneer een schending door een van de partijen van een verplichting uit deze overeenkomst plaatsvindt, en indien herstel mogelijk is, dit herstel niet binnen 30 dagen na bekendmaking van deze schending plaatsvindt. Bij beëindiging van het contract heeft de Klant niet langer toegang tot de Keyplan applicatie, tenzij Keyplan verantwoordelijk is voor de hierboven beschreven gebeurtenis. Bij beëindiging van de overeenkomst zal Keyplan alle vertrouwelijke informatie, die tijdens de duur van deze overeenkomst is verzonden naar de Keyplan applicatie, vernietigen.

Gebruik
De gemaakte overeenkomst geeft slechts recht op het niet-exclusieve gebruik van de software van Keyplan. Een getekende overeenkomst geeft de Klant het recht:

  • de software te gebruiken voor het doel waarvoor deze software is ontwikkeld;
  • de software uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden

Bovengenoemd recht op gebruik is niet overdraagbaar.

Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Keyplan zich de rechten en bevoegdheden voor die Keyplan toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door Keyplan verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Rechten
Verbeteringen van de programma’s worden gratis beschikbaar gesteld. Uitbreidingen met nieuwe functionaliteiten zullen worden aangeboden op offerte.

Tarieven
Keyplan behoudt zich het recht voor de abonnementsprijzen en –voorwaarden te wijzigen; deze dienen uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van een abonnementsperiode aan Vlugtenburg te worden doorgegeven. Jaarlijkse aanpassingen aan de inflatie (over een periode van 12 maanden voor de vervaldatum) kunnen echter zonder nadere aankondiging of toestemming van de contractpartij worden doorgevoerd. . Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Facturering en Betaling
Abonnementsbedragen worden in de maand voorafgaande aan de vervaldatum in rekening gebracht. Betaling van de facturen dient binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te geschieden. Wordt deze termijn overschreden, dan is Keyplan gerechtigd een rente in rekening te brengen van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Indien na één herinnering en één aanmaning het abonnement niet wordt betaald, is Keyplan gerechtigd na schriftelijke aankondiging de toegang tot de programmatuur af te sluiten.

Onderhoud en support
Het onderhoud en support is onlosmakelijk verbonden aan het gebruik van Keyplan. Keyplan zal de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het verrichten van alle redelijkerwijs te verlangen handelingen om fouten en/of onvolkomenheden in Keyplan op te sporen en trachten te herstellen, voor die fouten die door de Klant gerapporteerd zijn en voor zover die aanwezig zijn in de meest recente versies van Keyplan.
  • Het beschikbaar maken van nieuwe en verbeterde versies en eventuele aangepaste documentatie van Keyplan zodra deze beschikbaar is.
  • Keyplan verleent onderhoud en support op werkdagen tijdens kantoortijden en binnen redelijke tijd nadat van de geconstateerde gebreken melding is gemaakt bij Keyplan. Keyplan zal zich naar beste kunnen inspannen de werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren.
  • Herstel van eventuele verloren gegane gegevens valt niet onder de onderhoudswerkzaamheden. Keyplan kan de kosten van herstel van data in rekening brengen aan de Klant in geval van gebruiksfouten van de Klant. Indien het geen gebruiksfouten van de Klant betreft, zal Keyplan de data kosteloos herstellen.
  • Keyplan maakt een dagelijkse back-up van alle data (reserveringen, contactgegevens, objectstructuur etc.)

Beveiliging
Bescherming tegen ongeoorloofde systeemtoegang tot de server wordt middels een firewall gerealiseerd. Binnen Keyplan is toegang geregeld middels wachtwoorden. Deze worden beheerd door de Klant.

Beschikbaarheid
Keyplan garandeert een maximale beschikbaarheid, waarbij beschikbaarheid is gedefinieerd als het kunnen benaderen van de eigen Keyplan omgeving en het benaderen van het IP-adres dat door Keyplan of namens Keyplan wordt gehost.

Aansprakelijkheid
Keyplan is niet aansprakelijk, in geval van contractbreuk, verkeerde voorstelling of anderszins, voor verlies of schade die de Klant ondervindt als gevolg van claims van derden of indirecte schade of gevolgschade door de Klant geleden, inclusief verlies van winst, zakelijke kansen of voorziene besparingen en/of schade als gevolg van stagnatie van het bedrijf (daaronder begrepen niet-toegankelijkheid van het programma van Keyplan inclusief storingen die van het desbetreffende reserveringsysteem komen)., tenzij sprake is van grove schuld danwel opzet zijdens Keyplan. De aansprakelijkheid van Keyplan jegens haar Klant uit welker hoofde dan ook is beperkt tot het totale betaalde bedrag per kalenderjaar. Een claim voor compensatie van schades moet door de Klant aan Keyplan worden voorgelegd niet later dan een maand nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt zou kunnen zijn.

Geheimhouding
Beide partijen (inclusief hun werknemers en ingeschakelde derden) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht voornoemd blijft na het einde van de overeenkomst voortbestaan.

Toepasselijk recht en geschillen
Op elke overeenkomst tussen de Klant en Keyplan is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Keyplan, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.